1. Omgevingsvergunning voor exploitatie

Vanaf 01/01/2018 werd de milieuvergunning klasse 1, 2 of 3 vervangen door de omgevingsvergunning! Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een inrichting wil exploiteren of wijzigen die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu.

Indeling op basis van hinderlijkheid
Metaalbewerkend bedrijf, schrijnwerkerij, veeteeltbedrijf, zwembad of tankstation, ... allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven of inrichtingen is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.

Tot welke klasse behoort mijn inrichting?
Een handige tool om te vinden tot welke klasse je inrichting of activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld.
Het is echter mogelijk dat je jou activiteit hier niet terugvindt. Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Hier kan je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden. 

Meerdere inrichtingen of activiteiten
In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen.
Bijvoorbeeld: Als je drie activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de klasse 2 en moet je dus voor al je activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.

Stedenbouwkundig én milieu
Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?Dan dien je één gemengde aanvraag in.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid

Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een inrichting of activiteit van klasse 1 of 2 (de vroegere milieuvergunning klasse 1 en 2) of voor een melding voor een inrichting of activiteit van klasse 3 (de vroegere melding klasse 3) kunnen enkel digitaal gebeuren via het bovenvermelde loket.
Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. Je zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

Kostprijs

De dossierkost bedraagt:
Indien de eenvoudige procedure van toepassing is: € 50,00.
Indien de gewone procedure van toepassing is: € 75,00 én met de kosten van de aangetekende zendingen à rato van de geldende tarieven.

Afhandeling

De maximum behandelingstermijn waarbinnen voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een inrichting of activiteit klasse 1 of 2 een beslissing moet genomen worden is 105 dagen (of 120 dagen indien de omgevingsvergunningscommissie moet geraadpleegd worden) (gewone procedure). Deze termijn kan ook nog met 60 dagen verlengd worden in geval van toepassing van een ‘administratieve lus’ of als er een tweede openbaar onderzoek nodig is of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen.

De maximum behandelingstermijn voor een melding voor een inrichting of activiteit klasse 3 is 20 dagen (tot en met de betekening van de beslissing aan de aanvrager).

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.