Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • Minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • Afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Een dergelijk verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
 • Verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

De aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De aangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de huwelijksaangifte indien de aanstaande echtgenoten de vereiste documenten niet kunnen voorleggen.

De aanstaande echtgenoten hebben de mogelijkheid om maximum 4 getuigen aan te duiden, maar dit is geen verplichting.

Maak hier je afspraak.

Kostprijs

De aangifte is gratis.

Op het moment van de aangifte wordt wel het trouwboekje aangerekend (€ 25).

Wat meebrengen

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • Een identiteitsbewijs
 • Indien een van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
 • Indien een van de partners van vreemde nationaliteit is: een uittreksel uit het gewoonterecht van het land van herkomst betreffende de huwelijksvoorwaarden ("certificat de coutume")

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meebrengen:

 • Een bewijs van nationaliteit
 • Een bewijs van ongehuwde staat en eventueel van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • Een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, dienen zij vertaald te zijn door een beëdigd vertaler.

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst burgerzaken werkt op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00. 

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien. Een afspraak is dan niet nodig.