Vast Bureau

Het Vast Bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW en is daarmee het best te vergelijken met een dagelijks bestuur in een vereniging of met het college van burgemeester en schepenen in een gemeente: het regelt de dagelijkse bevoegdheden en neemt binnen de grenzen door de wet, decreet en de raad gesteld uitvoerende beslissingen.

Het Vast Bureau telt drie leden. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het vast bureau. De algemeen directeur neemt deel aan iedere vergadering en maakt het verslag op.

De zittingen van het Vast Bureau kunnen niet bijgewoond worden door de burger. De vergaderingen zijn niet openbaar.