OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn of kortweg de OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad kan onder de gestelde voorwaarden bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. De samenstelling van de OCMW-raad en vast bureau  is dezelfde als die van de gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

De OCMW-raad vergadert minstens 10 maal per jaar, gewoonlijk op de vierde donderdag van de maand samen met de gemeenteraad. Een uitnodiging voor de OCMW-raad, waarop iedereen welkom is, wordt bekendgemaakt via de website.