Subsidiereglement versterking weerbaarheid van jongeren

Op het intergemeentelijk overleg 'jongerenwelzijn' met de gemeente Pelt werd vastgesteld dat er behoefte is aan het vergroten van de weerbaarheid bij jongeren die schoollopen in het secundair onderwijs. Het betreft het omgaan met sociale waarden zoals respect voor anderen, bewustwording van het eigen gedrag, openheid en begrip voor meningen, gedragingen en emoties van anderen,... waarden die bepalend zijn voor de relatie tussen de jongere als individu en zijn houding ten aanzien van genotsmiddelen, gezondheid, pesten, sociale media, veranderende gezinssituaties, diversiteit, armoede en persoonlijke beslissingen in functie van toekomstige studies en/of tewerkstellingskansen. Hierdoor is het wenselijk om een subsidiereglement in te voeren voor niet-reguliere activiteiten binnen de schoolomgeving om de weerbaarheid van jongeren te versterken. Dit subsidiereglement werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.