Natuurvergunning

Wil je een wijziging van vegetatie of een klein landschapselement uitvoeren en ligt het perceel in agrarisch, natuur- of bosgebied (gewestplanbestemming), dan heb je een natuurvergunning nodig.

Voorwaarden

 • Het perceel ligt in agrarisch, natuur- of bosgebied.
 • Het moet gaan om een wijziging van:
  • vegetatie (bv. grasland);
  • kleine landschapselementen (bv. bomenrij of houtkant);
  • vegetatie die bij kleine landschapselementen hoort. 
 • Activiteiten:
  • afbranden van:
   • vegetatie;
   • vegetatie van perceelsrandbegroeiingen en sloten; 
  • met mechanische of chemische middelen vernietigen, beschadigen of doen afsterven van:
   • vegetatie die niet groeit op percelen met cultuurgewassen;
   • vegetatie van perceelsrandbegroeiingen en sloten;
  • wijzigen van vegetatie die bij kleine landschapselementen hoort;
  • rooien of o andere wijze verwijderen en beschadigen van:
   • houtachtige beplantingen op weg, waterweg of spoorwegbermen;
   • houtachtige beplantingen op talud van holle wegen of langs waterlopen, dijken of taluds;
   • heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden;
  • wijzigen van reliëf, met inbegrip van nivellering van het microreliëf;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van waterhuishouding door:
   • drainage, ontwatering of dichten;
   • wijziging van het overstromingsregime van vegetatie;
  • uitgraven, verbreden, rechttrekken of dichten van:
   • stilstaande waters of poelen;
   • waterlopen;
  • wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen als die liggen in of binnen:
   • valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarden, en de gebieden met vergelijkbare bestemmingsgebieden;
   • perimeters die zijn afgebakend ter uitvoering van de Habitatrichtlijn, voor zover het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen die perimeters als habitat is aangemeld.

Hoe aanvragen

Je kan een natuurvergunningsaanvraag doen via het aanvraagformulier voor een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen. Je bezorgt dit in drievoud aan de dienst Milieu.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

 • Aanvraag wordt ontvankelijk en volledig verklaard binnen de 14 dagen na indiening (=startdatum).
 • 30 dagen openbaar onderzoek en vraag om advies bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen binnen 3 maanden na de startdatum.

Wat meebrengen

Kadastrale gegevens

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.