Natuurvergunning

Wil je een wijziging van vegetatie of een klein landschapselement uitvoeren en ligt het perceel in agrarisch, natuur- of bosgebied (gewestplanbestemming), dan heb je een natuurvergunning nodig.

Voorwaarden

 • Het perceel ligt in agrarisch, natuur- of bosgebied.
 • Het moet gaan om een wijziging van:
  • vegetatie (bv. grasland);
  • kleine landschapselementen (bv. bomenrij of houtkant);
  • vegetatie die bij kleine landschapselementen hoort. 
 • Activiteiten:
  • afbranden van:
   • vegetatie;
   • vegetatie van perceelsrandbegroeiingen en sloten; 
  • met mechanische of chemische middelen vernietigen, beschadigen of doen afsterven van:
   • vegetatie die niet groeit op percelen met cultuurgewassen;
   • vegetatie van perceelsrandbegroeiingen en sloten;
  • wijzigen van vegetatie die bij kleine landschapselementen hoort;
  • rooien of o andere wijze verwijderen en beschadigen van:
   • houtachtige beplantingen op weg, waterweg of spoorwegbermen;
   • houtachtige beplantingen op talud van holle wegen of langs waterlopen, dijken of taluds;
   • heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden;
  • wijzigen van reliëf, met inbegrip van nivellering van het microreliëf;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van waterhuishouding door:
   • drainage, ontwatering of dichten;
   • wijziging van het overstromingsregime van vegetatie;
  • uitgraven, verbreden, rechttrekken of dichten van:
   • stilstaande waters of poelen;
   • waterlopen;
  • wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen als die liggen in of binnen:
   • valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarden, en de gebieden met vergelijkbare bestemmingsgebieden;
   • perimeters die zijn afgebakend ter uitvoering van de Habitatrichtlijn, voor zover het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen die perimeters als habitat is aangemeld.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid:

Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties  (de vroegere natuurvergunning) gebeuren digitaal via het bovenvermelde loket indien ze deel uitmaken van een project waarvoor de gewone vergunningsprocedure van toepassing is. Indien het gaat om een aanvraag van louter vegetatiewijzigingen kan dat eventueel ook nog analoog gebeuren via een analoge beveiligde zending in twee exemplaren a.d.h.v. het meldingsformulier en de bijhorende addenda. De voorkeur gaat in alle gevallen uit naar een digitale melding.
Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. Je zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

 

Kostprijs

De dossierkost bedraagt:

 • Indien de eenvoudige procedure van toepassing is: € 50
 • Indien de gewone procedure van toepassing is: € 75 én met de kosten van de aangetekende zendingen à rato van de geldende tarieven.

Afhandeling

 • Aanvraag wordt ontvankelijk en volledig verklaard binnen de 30 dagen na indiening (=startdatum).
 • 30 dagen openbaar onderzoek en vraag om advies bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen binnen 60 dagen (eenvoudige procedure) of 105 dagen (gewone procedure) na de startdatum.

Wat meebrengen

Kadastrale gegevens

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.