Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of voor informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een omgevingsvergunning kan krijgen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

Kostprijs

Beslissing over de aanvraag van een stedenbouwkundig attest: € 50,00, én de kosten van de aangetekende zendingen à rato van de geldende tarieven.

Beslissing over de vraag tot opname in het vergunningenregister: € 50,00.

Afhandeling

Indien je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs en start de procedure. In sommige gevallen moet de dienst Ruimtelijke Ordening advies vragen bij andere instanties. In ieder geval bedraagt de maximumtermijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing moet nemen 75 dagen.

Uitzonderingen

Let op: het attest is nog géén omgevingsvergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig vanaf de aflevering van het attest.

Wat meebrengen

Een aanvraagdossier bestaande uit een aanvraagformulier en een aantal plannen. Dit dossier bezorg je in viervoud aan de dienst Ruimtelijke Ordening. Over hoe de plannen er uit moeten zien en wat er allemaal op moet staan, neem je best contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.