Planologisch attest

Een bedrijf dat niet in de juiste bestemmingszone ligt volgens het gewestplan (bv. een bedrijf in woon- of landbouwgebied) is een zonevreemd bedrijf en heeft hierdoor weinig of geen mogelijkheden om uit te breiden, te her- of verbouwen. Of een bestaand bedrijf kan wel in de juiste zone liggen, maar wil uitbreiden en kan dit alleen in een aanpalende zone die hiervoor eigenlijk niet bestemd is. Beide situaties kunnen dus problemen opleveren.

In bepaalde gevallen kan een dergelijk zonevreemd bedrijf een planologisch attest aanvragen bij de overheid. In dit attest spreekt de overheid zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daarnaast maakt het attest duidelijk of er al dan niet een planwijziging wordt opgestart, d.w.z. of de overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan (bestemmingsplan) zal opmaken waardoor de bestemming van het gebied gewijzigd wordt zodanig dat het bedrijf en/of de voorziene uitbreiding in een juiste bestemming komen te liggen.

Hoe aanvragen

De aanvraagprocedure is een zware procedure, kan lang duren en vereist de opmaak van een uitgebreid dossier. Het is dus raadzaam om tijdig bij de dienst Ruimtelijke Ordening te informeren of je bedrijf hiervoor al dan niet in aanmerking komt.

Het volledige dossier moet worden opgemaakt door een erkend ruimtelijk planner. Een lijst met planners vind je op deze link.

Kostprijs

€ 5.000 bij het afleveren van een gunstig planologisch attest

€ 250 bij het afleveren van een ongunstig planologisch attest. 

€ 100 per wooneenheid voor een conformiteitsattest voor een ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woning

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier. Dit kan je downloaden via de link onder 'Meer info'.