Verkavelingsvergunning

Vanaf 01/01/2018 werd de verkavelingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning!

Je vraagt een omgevingsvergunning aan om een stuk grond in twee of meer kavels te verdelen, waarbij minstens één van die loten verkocht wordt als bouwgrond voor woningbouw of voor het opstellen van constructies die voor bewoning gebruikt kunnen worden.

Bestaande verkavelingen kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd (bijgesteld), bijvoorbeeld wanneer de verkavelingsvoorschriften verouderd zijn of als je de perceelsgrenzen wil wijzigen. Voor het wijzigen (bijstellen) van een verkaveling is ook een omgevingsvergunning nodig.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraag van een nieuwe verkaveling contacteer je best een landmeter. Deze meet het te verkavelen perceel op en maakt ook de nodige verkavelingsplannen en stelt het verdere aanvraagdossier samen.
Bij dit dossier hoort in de meeste gevallen tevens een ontwerp van de bouwvoorschriften te zitten. Dit kan je best in samenspraak met de landmeter opmaken. Bij de behandeling van je aanvraag zal de dienst Ruimtelijke Ordening nagaan of de voorgestelde bouwvoorschriften behouden kunnen worden of dat deze mits een aanpassing pas vergund kunnen worden.
Indien het perceel gelegen is in een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), dan zijn de voorschriften van dit bestemmingsplan van toepassing en moet je zelf dus geen bouwvoorschriften bij het aanvraagdossier voegen.

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid, departement Ruimte:
Hoe een omgevingsvergunning voor een verkaveling of verkavelingswijziging (bijstelling) aanvragen?

Kostprijs

De dossierkost bedraagt:
Indien de eenvoudige procedure van toepassing is: € 30,00 vermeerderd met 25 euro per goedgekeurd lot.

Indien de gewone  procedure van toepassing is: € 60,00 vermeerderd met 25 euro per goedgekeurd lot én met de kosten van de aangetekende zendingen à rato van de geldende tarieven.

Voor de lopende dossiers volgens de oude procedure van de verkavelingsvergunning blijft de prijs van 40 euro + 10 euro per goedgekeurd lot van toepassing.

Afhandeling

Hoe jouw aanvraag wordt afgehandeld, is afhankelijk van de complexiteit van het dossier en welke procedure dan gevolgd moet worden.

In ieder geval is de maximum behandelingstermijn waarbinnen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moet nemen de volgende:

  • Eenvoudige procedure: 60 dagen
  • Gewone procedure: 105 dagen (of 120 dagen indien de omgevingsvergunningscommissie moet geraadpleegd worden). Deze termijn kan ook nog met 60 dagen verlengd worden in geval van toepassing van een ‘administratieve lus’ of als er een tweede openbaar onderzoek nodig is of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen.

Uitzonderingen

Grote projecten zoals verkavelingen waarbij nieuwe wegen moeten worden aangelegd, worden best zo vroeg mogelijk besproken met de dienst Ruimtelijke Ordening. Dus vanaf het moment dat het idee er is om een dergelijk project te realiseren, maak je best een afspraak. Op die manier word je reeds van bij het voorontwerp begeleid in de plannen en weet je ook dat op het moment dat de plannen definitief zijn, je een grote kans hebt dat je een verkavelingsvergunning zal krijgen.

Bekijk ook

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken vind je hier terug.