Omgevingsmelding

Vanaf 01/01/2018 werd de stedenbouwkundige vergunning vervangen door de omgevingsvergunning! Ook voor de melding wijzigt de procedure.

Wanneer je een perceel grond wilt kopen, (ver)bouwplannen hebt enz., moet je er rekening mee houden dat aan dit perceel een aantal voorschriften zijn gebonden. Zo zijn er stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of voorschriften die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg (BPA) of in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Je moet een stedenbouwkundige vergunning (thans omgevingsvergunning) aanvragen voor:

  • het bouwen van een nieuwbouw;
  • het verbouwen van een constructie;
  • de afbraak van bestaande gebouwen;
  • ...

Ook voor heel wat andere werken is een vergunning vereist:

  • het vellen van bomen (link leggen met kapvergunning)
  • het plaatsen van reclameborden;
  • het opsplitsen van je woning in twee of meer woongelegenheden of het wijzigen van de functie van je woning;
  • ...

Geen vergunning nodig
Voor een aantal kleine ingrepen is geen vergunning meer nodig. Maar informeer je eerst goed vooraleer je iets doet!

Meldingsplicht van werken
Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht. Je stelt nog steeds een dossier op maar de procedure die je dossier doorloopt is erg kort. Indien het dossier in orde is zal het college van burgemeester en schepenen binnen de dertig dagen vanaf de ontvangstdatum akte nemen en jou hiervan op de hoogte brengen.

Informeer jezelf
Voordat je een bouwgrond of eigendom aankoopt of voordat je begint met (ver)bouwen of andere werken wil uitvoeren, is het raadzaam om eerst informatie in te winnen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst licht je graag toe welke functies op het perceel mogelijk zijn, welke voorschriften van toepassing zijn, welke procedures je moet doorlopen enz.
Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd. Zo kunnen problemen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen zoveel mogelijk worden vermeden en ben je zeker dat je project kans op slagen heeft. 

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid. Meldingen dienen digitaal te gebeuren via het omgevingsloket. Afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren, moet je al dan niet plannen laten opmaken door een architect.
Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. U zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

Kostprijs

De dossierkost bedraagt € 50,00.

Afhandeling

Zodra je een bericht hebt ontvangen van de aktename kan je al beginnen met de werken.