Omgevingsvergunning

Vanaf 01/01/2018 werd de omgevingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning!

Wanneer je een perceel grond wilt kopen, (ver)bouwplannen hebt enz., moet je er rekening mee houden dat aan dit perceel een aantal voorschriften zijn gebonden. Zo zijn er stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of voorschriften die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg (BPA) of in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen voor:

  • het bouwen van een nieuwbouw (woning, garage, tuinhuis,...)
  • het verbouwen van een constructie;
  • de afbraak van bestaande gebouwen;
  • ...

Ook voor heel wat andere werken is een vergunning vereist:

  • het vellen van bomen (link leggen met kapvergunning)
  • het plaatsen van reclameborden;
  • het opsplitsen van je woning in twee of meer woongelegenheden of het wijzigen van de functie van je woning;
  • ...

Geen vergunning nodig

Voor een aantal kleine ingrepen is geen vergunning meer nodig. Maar informeer je eerst goed vooraleer je iets doet!

Meldingsplicht van werken

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht. Je stelt nog steeds een dossier op, maar de procedure die je dossier doorloopt is erg kort. Indien het dossier in orde is, zal het college van burgemeester en schepenen binnen de dertig dagen vanaf de ontvangstdatum akte nemen en jou hiervan op de hoogte brengen.

Informeer jezelf

Voordat je een bouwgrond of eigendom aankoopt, of voordat je begint met (ver)bouwen of andere werken wil uitvoeren, is het raadzaam om eerst informatie in te winnen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Deze dienst licht je graag toe welke functies op het perceel mogelijk zijn, welke voorschriften van toepassing zijn, welke procedures je moet doorlopen,...
Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd. Zo kunnen problemen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen zoveel mogelijk worden vermeden en ben je zeker dat je project kans op slagen heeft. 

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Aanvragen voor een omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning) kunnen enkel digitaal gebeuren via het bovenvermelde loket.

In slechts enkele uitzonderlijke gevallen waar geen architect verplicht is, kan nog een analoog dossier ingediend worden. Raadpleeg zeker op voorhand of dat voor jouw aanvraag mogelijk is. Voor meer info over de medewerking van een architect kan je de brochure onderaan deze pagina raadplegen. 

Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. U zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

Kostprijs

Eenvoudige procedure: € 50,00, vermeerderd met € 25,00 per goedgekeurde woon-en bedrijfsentiteit of lot, én met de kosten van de aangetekende zendingen à rato van de geldende tarieven.

Gewone procedure: € 75,00, vermeerderd met € 25,00 per goedgekeurde woon- of bedrijfsentiteit of lot, én met de kosten van de aangetekende zendingen à rato van de geldende tarieven.

Voor de lopende dossiers volgens de oude procedure van de stedenbouwkundige vergunning blijft de prijs van 40 euro van toepassing.

Afhandeling

Hoe jouw aanvraag wordt afgehandeld, is afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren en welke procedure dan gevolgd moet worden.

In ieder geval is de maximum behandelingstermijn waarbinnen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moet nemen de volgende:

  • Eenvoudige procedure: 60 dagen
  • Gewone procedure: 105 dagen (of 120 dagen indien de omgevingsvergunningscommissie moet geraadpleegd worden). Deze termijn kan ook nog met 60 dagen verlengd worden in geval van toepassing van een ‘administratieve lus’ of als er een tweede openbaar onderzoek nodig is of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen.

Uitzonderingen

Grote projecten zoals meergezinswoningen, handelszaken, bedrijfsgebouwen,... worden best zo vroeg mogelijk besproken met de dienst Ruimtelijke Ordening. Dus vanaf het moment dat het idee er is om een dergelijk project te gaan realiseren, maak je best een afspraak. Op die manier word je reeds van bij het voorontwerp begeleid in de plannen en weet je ook dat op het moment dat de plannen definitief zijn, je ook een grotere kans hebt dat je een omgevingsvergunning gaat krijgen.

Bekijk ook

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken vind je hier terug.