Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van het  gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften die tijdens de procedure van de opmaak van het structuurplan en de uitvoeringsplannen worden ingediend. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.