Snoeien van waardevolle bomen, subsidie

Voor het onderhoud van loofbomen kan je een subsidie verkrijgen, ten belope van 30% van de kostprijs met een maximum van € 500,00 per project.

Voorwaarden

 • De boom staat op grondgebied van Hamont-Achel en valt onder minstens één van onderstaande criteria:
  • gelegen in een relictzone en/of ankerplaats van de landschapsatlas versie 2011 De aanvrager dient eerst de subsidie aan te vragen bij het Regionaal Landschap Lage Kempen (met de financiële steun van de Vlaamse overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed) in het kader van uitvoering van landschapswerken. Deze subsidie dient voor werken die de cultuurhistorische en esthetische waarde van het landschap ten goede komen, volgens het Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen van 4 april 2011.
  • opgenomen in de meest recente inventaris kleine landschapselementen van de stad Hamont-Achel.
 • Uitgesloten van subsidie zijn bomen die staan in een bos, in een park en/of een groengebied.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe de uitgevoerde werken volgens de zorgplicht in stand te houden en te onderhouden gedurende minimum 10 jaar. De aanvrager zal geen maatregelen nemen die het bestaan van het landschapselement geheel of gedeeltelijk zou bedreigen of doen verdwijnen.
 • De gesubsidieerde werken zijn het snoeien of het knotten van bomen. Het moet gaan om vormsnoei om de boom te kunnen behouden, niet om onderhoudssnoei zoals regelmatig verwijderen van dode takken.

Hoe aanvragen

Voor aanvang van de snoeiwerken dien je je aanvraag in bij de dienst stadsontwikkeling in het stadhuis. Na principiële toekenning van de subsidie door het College van Burgemeester en Schepenen en binnen twee maanden na uitvoering van de werken dien je een kopie van de factuur van de snoeiwerken te bezorgen, waarna het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie definitief zal toekennen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor het snoeien van waardevolle bomen (gemeenteraadsbesluit 27/05/2013).

Wat meebrengen

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Inplantingsplan van de boom of bomen op schaal van minimaal 1/500
 • Foto's van zowel het perceel waarop de boom of bomen staan als van de bomen zelf 

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.