Q&A: veelgestelde vragen over de sporthal van de toekomst

Aangezien de stad veel vragen ontvangt over sporthal De Koekoek hebben we hieronder de veelgestelde vragen gebundeld: 

1. Er zou een onderzoek gevoerd zijn naar een andere locatie voor de sporthal. Is dit onderzoek gevoerd en wat is hiervan de conclusie?

Dit locatieonderzoek werd in opdracht van het stadsbestuur uitgevoerd en is afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de omgeving van de Siggert de enige andere locatie is in de buurt van Achel-centrum die - conform de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan -  voor de inplanting van een sporthal in aanmerking zou kunnen komen.

De gronden ten noorden van Klein Eind die in eigendom van de stad zijn, zijn niet goed genoeg ontsloten voor een sporthal.

De gronden ten zuiden van Klein Eind liggen ofwel in het RUP ‘De Siggert’, ofwel in herbevestigd agrarisch gebied. In de beide gevallen kan vandaag geen sporthal gebouwd worden op deze gronden, en is er een bestemmingswijziging nodig. Dit neemt te veel tijd in beslag. Ook kunnen vandaag geen garanties geboden worden dat de bestemmingswijziging goedgekeurd zal worden door de hogere overheden. Tevens zijn de gronden die niet in het RUP ‘De Siggert’ gelegen zijn, niet in eigendom van de stad.

2. Hoeveel gaat de nieuwe sporthal op de huidige locatie kosten?

Er is een budget voorzien van € 6.000.000. Dit bedrag omvat de afbraak van de huidige hal, de bouw van de nieuwe hal én de verplaatsing van de tennisterreinen. Deze raming werd bepaald op basis van de budgetten van gelijkaardige sporthallen in andere gemeenten. De uiteindelijk kostprijs is nog niet gekend. Er zal alleszins getracht worden om binnen het beschikbare budget te bouwen.

3. Waarom duurt het zo lang?

De voorbije jaren zijn verschillende onderzoeken gevoerd naar het optimale scenario om de capaciteit van de bestaande sporthal te vergroten. Hierbij werd het behoud van de bestaande hal met uitbreiding afgewogen tegen een nieuwbouw. In 2016 werd uiteindelijk gekozen voor een uitbreiding van de bestaande hal aan de noordzijde. Omdat in 2018 asbest ontdekt is in de bestaande hal, werd beslist om voor een nieuwbouw te kiezen. Omdat er niet voldoende budgettaire middelen voor handen waren werd er gekozen om de sporthal in 2 fases te realiseren. In 2018 werden door de architect de plannen voor de nieuwe sporthal fase 1 uitgetekend. Begin 2019 werd echter het aanbestedingsdossier, waarin de architect werd aangesteld, geschorst en vernietigd door de deputatie.

Het huidige stadsbestuur heeft een andere visie en wenst een sporthal voor de toekomst te bouwen in één fase en voorzien hiervoor de nodige financiële middelen.

Nu de locatie vastligt zal het stadsbestuur een partner zoeken die de sporthal zal ontwerpen én bouwen volgens een programma van eisen dat het bestuur zal opleggen.

 Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van de vorige plannen:

  • De cafetaria verhuist naar het gelijkvloers om de relatie met de speeltuin te verbeteren;
  • De sporthal wordt in één fase uitgevoerd;
  • De sporthal wordt opgeschoven in de richting van de Koekoeksweg (die wordt opgeheven) om meer buitenruimte rondom de hal over te houden; Er zal echter wel een nieuw pad voor zacht verkeer (dus geen auto’s) aangelegd worden tussen de P. Bungenerslaan en de Grevenbroekstraat.
  • De nieuwe sporthal zal groter zijn dan voorzien in de vorige plannen.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het programma van eisen in overleg met de verenigingen. Er werd een uitgebreid subsidiedossier opgemaakt met het oog op het bekomen van een subsidie via SPORT Vlaanderen. Tevens loopt er nog steeds een onderzoek naar  mogelijkheden om aan een lager BTW-percentage te bouwen. Daarnaast werd de mogelijkheid bestudeerd om de sporthal te voorzien van een duurzame verwarmingsinstallatie waarop mogelijks in een latere fase nog een warmtenet aan zou gekoppeld kunnen worden.

Inmiddels werd de de aanbesteding opgestart om een partner te vinden die de hal zal ontwerpen en bouwen.

4. Als de huidige locatie behouden blijft, waarom wordt niet gewoon verder gewerkt met de eerder aangestelde architect en met de bouwplannen die klaar lagen om ingediend te worden?

Het huidige stadsbestuur wil een aantal wijzigingen in de plannen doorvoeren:

  • De cafetaria verhuist naar het gelijkvloers om de relatie met de speeltuin te verbeteren;
  • De sporthal wordt in één fase uitgevoerd;
  • De sporthal wordt opgeschoven in de richting van de Koekoeksweg (die wordt opgeheven) om meer buitenruimte rondom de hal over te houden;
  • De nieuwe sporthal zal groter zijn dan voorzien in de vorige plannen.

De aanstelling van de architect die de bestaande bouwplannen heeft opgemaakt, werd vernietigd (zie boven). Juridisch is het daarom dan ook onmogelijk om verder te werken met die plannen. Er moet een nieuwe overheidsopdracht worden uitgeschreven om een partner te vinden die de sporthal zal ontwerpen én bouwen volgens een programma van eisen dat het stadsbestuur zal opleggen.

5. Hoe kan wildparkeren in de omliggende straten vermeden worden?

Er wordt een nieuwe, ruime bezoekersparking voorzien die meer capaciteit heeft dan de huidige insteekparkings. Samen met de school wordt de optie onderzocht om op piekmomenten de parkeercapaciteit uit te breiden door gebruik te maken van  de speelplaats die wordt ontsloten via de Pastoor Bungenerslaan. Ook het Michielsplein beschikt over voldoende parkeercapaciteit op wandelafstand. Er zal verder onderzoek gebeuren naar eventuele bijkomende organisatorische en verkeerstechnische maatregelen.

6. Hoe wordt het parkeren tijdens de werffase georganiseerd?

Tijdens de werffase wordt een tijdelijke parking aangelegd  die het verlies aan bezoekersparkings langs de Grevenbroekstraat compenseert. De plaats van deze tijdelijke parking wordt in samenspraak met de aannemer bekeken. De parkings langs de Grevenbroekstraat ter hoogte van de huidige hal kunnen tijdens de bouwwerkzaamheden nog gebruikt worden. Samen met de school wordt de optie onderzocht om op piekmomenten  de parkeercapaciteit  uit te breiden door gebruik te maken van de speelplaats die wordt ontsloten via de Pastoor Bungenerslaan.

7. Kan de speeltuin nog verder uitgebreid worden?

De stad zal geen gedwongen onteigeningen uitvoeren om de speeltuin te vergroten, maar als er zich kansen voordoen om bijkomende gronden in der minne aan te kopen, zal de stad deze piste zeker onderzoeken.

8. Wanneer wordt de nieuwe sporthal in gebruik genomen?

In de huidige planning is voorzien om de sporthal medio 2023 in gebruik te nemen.

9. Blijft de volleybalclub de cafetaria uitbaten?

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe en door wie de cafetaria zal uitgebaat worden. Dit onderzoek zal gebeuren in samenspraak met alle verenigingen.

10. Worden er nieuwe tennisterreinen voorzien ter compensatie van de tennisterreinen die plaats moeten maken voor de sporthal, en zo ja wanneer worden die dan aangelegd?

Het college heeft inmiddels beslist dat de tennisaccommodatie zal verhuizen naar Klein Eind. Samen met de tennisvereniging zal er alles aan gedaan worden om de pleinen speelklaar te hebben tegen dat de huidige pleinen moeten verdwijnen.

11. Krijgt de tennisclub ook een hal zoals in Hamont?

Neen, een bijkomende tennishal is niet wenselijk en bovendien budgettair niet haalbaar.

12. Kunnen verenigingen ook een eigen clublokaal krijgen?

Nee, het nieuwe cafetaria van de sporthal zal dienen voor alle aanwezige sporten.

13. Waarom kiest men niet voor uitbreiding van de bestaande hal?

Omwille van de asbestproblematiek van de huidige hal, is hergebruik financieel niet haalbaar. Naast de uitbreiding zou een grondige renovatie van de bestaande hal dan bijkomend noodzakelijk zijn. Een volledige nieuwe hal biedt veel meer mogelijkheden om een hal voor de toekomst te bouwen die voldoet aan de hedendaagse normen.

14. Wordt er ook een nieuw lokaal voorzien voor de SPW?

Bij de opmaak van de plannen voorzien we een multifunctionele ruimte die in de zomer kan gebruikt worden door de SPW en de rest van het jaar voor andere doeleinden, bv. specifieke sporten (dans, ….), VIP-ruimte volleybal. Zolang de oude hal nog in gebruik is, kan de SPW van het huidige lokaal gebruik maken.

15. Waarom verhuist de tennis niet naar de Siggert?

Het college heeft inmiddels beslist dat de tennisaccommodatie zal verhuizen naar Klein Eind (sportzone De Siggert) (zie ook vraag 10)

16. Is de nieuwe sporthal groot genoeg om aan alle behoeftes te voldoen?

Er is vandaag vooral vraag naar bijkomende trainingscapaciteit. De nieuwe hal zal deze bieden omdat de capaciteit aan speelvelden structureel vergroot.

De hal zal daarnaast voldoen aan alle competitienormen zodat clubs die in de hoogste divisies spelen in de nieuwe hal terecht kunnen.

17. Biedt de nieuwe sporthal ook mogelijkheden voor kleine zaal-sporten zoals judo e.d.?

Dit zal meegenomen worden bij het ontwerp van de hal. Ook hier zal een multifunctionele ruimte mogelijks een oplossing bieden. Vooral budgettair zal hier bekeken moeten worden wat mogelijk is.

18. Waarom komt de sporthal van de toekomst in Achel en niet Hamont?

Omdat de sporthal van Achel aan vervanging toe is en die van Hamont nog niet. Het stadsbestuur tracht diverse opportuniteiten steeds te verdelen over Achel en Hamont.

19. Wordt er een VIP-ruimte voorzien?

Bij de opmaak van de plannen voorzien we een multifunctionele ruimte die tijdens de competitie (wintermaanden) o.a.  kan gebruikt worden als VIP-ruimte. Buiten het seizoen (zomermaanden) kan deze o.a. ook dienen als SPW-ruimte.

20. Wordt er een fitnessruimte voorzien?

Er zal een ruime multifunctionele ruimte voorzien worden die eventueel hiervoor kan dienen. De ruimte kan meerdere bestemmingen opnemen. Het staat vast dat de stad geen fitnessruimte zal voorzien (er zijn privé voldoende alternatieven binnen eigen gemeente). Indien een bepaalde vereniging fitness apparatuur wil plaatsen in de multifunctionele ruimte, dan is dat bespreekbaar als dat het multifunctionele gebruik niet hypothekeert. 

21. Waar moet de tennis terecht tijdens de bouw van de nieuwe sporthal? (kantine)

Het college heeft inmiddels beslist dat de tennisaccommodatie zal verhuizen naar Klein Eind (sportzone De Siggert) (zie ook vraag 10 en 15)

22. Wordt er bij de herinrichting van de omgeving (speeltuin) ook voldoende groen voorzien?

De plannen voor de herinrichting van de speeltuin en de omgeving rond de nieuwe sporthal zullen gebeuren d.m.v. een participatietraject. Dat wil zeggen dat omwonenden en geïnteresseerden hieraan kunnen meewerken, weliswaar binnen randvoorwaarden die de stad zal bepalen. De intentie is alleszins om ruim voldoende groen te voorzien, dat ook een buffer kan vormen tussen de speeltuin en de omliggende woningen.

23. Als de Koekoeksweg verdwijnt, kunnen er dan nog wel fietsers en voetgangers van de Pastoor Bungenerslaan naar de Grevenbroekstraat en omgekeerd?

Er zal wel een nieuw pad voorzien worden voor voetgangers en fietsers, vergelijkbaar met het pad achter het Michielshof dat uiteraard ook nog zal blijven bestaan waardoor er 2 paden voor zacht verkeer oost-westgericht door het gebied lopen.

24. Hoe gaat de sporthal er uitzien? Met welke materialen zal er gewerkt worden?

Dit moet nog bekeken worden met de architect. We willen zeker geen industriehal in het centrum van Achel. De mogelijkheden worden bekeken binnen het budget.

25. De straten in de schoolomgeving zijn onveilig als ’s morgens en ’s avonds de kinderen gebracht en opgehaald worden. Gaan hierrond ook maatregelen genomen worden?

Het masterplan van Achel, dat reeds in 2009 werd opgemaakt, voorziet reeds maatregelen om de wegen rond de school, zoals de Grevenbroekstraat, Pastoor Bungenerslaan en Michielsplein verkeersveiliger te maken. De bouw van de nieuwe sporthal en de bijhorende nieuwe parking is een uitgelezen kans om de vernoemde straten opnieuw in te richten en verkeersveiliger te maken.

26. Worden de clubs betrokken bij de voorbereidingen voor de opmaak van het programma van eisen waaraan de sporthal moet voldoen en waaraan de ontwerper en bouwheer zich aan moeten houden ?

Er zal op tijd en stond een terugkoppeling gebeuren met de verenigingen zodanig dat de wensen minstens gekend zijn en in samenspraak kan bekeken worden aan welke wensen allemaal kan voldaan worden of waarbij alternatieve mogelijkheden onderzocht zullen worden. Het is sowieso de bedoeling om uiteindelijk tot een programma te komen dat gedragen wordt door alle partijen en dat haalbaar is binnen de voorziene budgetten.

27. Worden er nog maatregelen genomen om de huidige toestand te verbeteren zolang de nieuwe hal niet klaar is?

Er zullen alleszins geen extra kosten meer gemaakt worden om de huidige hal nog aan te passen of te verbeteren. Enkel kosten i.f.v. het normale onderhoud zullen nog gedaan worden. Streefdoel is om de periode die nodig is om de nieuwe hal te kunnen bouwen zo kort mogelijk te houden.

28. Wordt er ook iets gedaan aan de overlast die de buurtbewoners ondervinden van de tennis? Vooral het geluid (tot ’s avonds laat) en de lichtinval van de buitenverlichting is hinderlijk. Dit gaat alleen nog erger worden als er pleinen verschoven worden naar de woningen toe.

Het college heeft inmiddels beslist dat de tennisaccommodatie zal verhuizen naar Klein Eind (sportzone De Siggert) (zie ook vraag 10 en 15)

29. Blijft de huurprijs voor de verenigingen dezelfde of zal die stijgen?

Het is niet de bedoeling om de prijs te verhogen. Een prijsverhoging op termijn helemaal uitsluiten kunnen we echter niet. De onderhouds- en beheerskosten stijgen immers ook jaarlijks.

30. Zal het bedrag van 6.000.000 euro voldoende zijn?

Deze raming werd bepaald op basis van de budgetten van gelijkaardige sporthallen in andere gemeenten. De uiteindelijk kostprijs is nog niet gekend. Er zal alleszins getracht worden om binnen het beschikbare budget te bouwen. We zullen ook alle mogelijke subsidies trachten te bekomen die de hogere overheid voor dergelijke projecten ter beschikking stelt.

Sporthal De Koekoek

Meer info

Sport - UiTpunt Hamont

adres
Wal 263930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 02
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
sport@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur en 15.30 tot 19 uur

Sport - UiTpunt Achel

adres
Michielsplein 3/23930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 41
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
sport@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten